Nakręć się na Praworządność

Regulamin Konkursu Filmowego „Nakręć się na Praworządność”, realizowanego w ramach projektu „Praworządność Wspólna Sprawa” 

1. Organizator
1.1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w ramach projektu „Praworządność Wspólna Sprawa”, finansowanego z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Operatorem programu jest konsorcjum złożone z Fundacji im. Batorego, Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

2. Cel Konkursu
2.1. Celem konkursu jest promowanie idei praworządności poprzez kreatywne przedstawienie jej znaczenia w formie amatorskiego filmu.

3. Warunki uczestnictwa
3.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
3.2. Zespoły konkursowe mogą liczyć maksymalnie 3 osoby.
3.3. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić tylko jeden film.

4. Specyfikacja filmu
4.1. Filmy powinny trwać około 2 minut i być związane z hasłem konkursu “Rządy Prawa Wspólna Sprawa”.
4.2. Prace należy nadsyłać w formacie MP4.

5. Nadsyłanie prac
5.1. Filmy należy przesyłać na adres kontakt@rzadyprawa.pl do dnia 25 kwietnia 2024 roku.
5.2.  W zgłoszeniu należy podać pełne dane kontaktowe zespołu – imię i nazwisko każdego z autorów, kontakt telefoniczny i emailowy.

6. Nagrody
6.1. Przewiduje się 5 laureatów.
6.2. Nagrodę stanowić będą karty podarunkowe o wartości 250 PLN dla każdego członka zespołu zwycięskiego.

7. Komisja konkursowa
7.1. Komisja konkursowa składać się będzie z sędziów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” pod przewodnictwem kierownika projektu „Praworządność Wspólna Sprawa”.

8. Prawa autorskie
8.1. Uczestnicy konkursu zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie, publikację oraz rozpowszechnianie zgłoszonych filmów przez organizatora w celach związanych z promocją konkursu i projektu „Praworządność Wspólna Sprawa”, w mediach społecznościowych oraz na innych platformach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
8.2. Uczestnik, przesyłając film, oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do dzieła i zgadza się na jego wykorzystanie zgodnie z punktem 8.1.

9. Ogłoszenie wyników
9.1. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi do dnia 27 kwietnia 2024 roku na stronie projektu https://rzadyprawa.pl/, w mediach społecznościowych projektu oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

10. Postanowienia podatkowe
10.1. Wartość nagród podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce. Organizator konkursu dokona niezbędnych działań w celu obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wartości nagród, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi.
10.2. Laureaci konkursu zobowiązani są do podania organizatorowi niezbędnych danych osobowych

Skip to content